بازگشت

روز ظهور


شيخ مفيد نقل مي کند که امام صادق عليه السلام فرمود: ينادي باسم القائم في ليله ثلاث و عشرين (اي من شهر رمضان کما في[ صفحه 333]الروايات الاخر) و يقوم في يوم عاشورا و هو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، لکاني به في اليوم العاشر من المحرم قائما بين الرکن و المقام، جبرئيل عن يمينه، ينادي: البيعه لله فتصير اليه شيعته من اطراف الارض تطوي لهم طيا حتي يبايعوه فيملا الله به الارض عدلا کما ملئت جورا و ظلما: ندائي به اسم قائم در شب بيست و سوم (يعني در ماه رمضان آن طور که در روايات ديگر آمده) خواهد بود. او در روز عاشورا قيام مي کند. و آن روزي است که حسين بن علي (عليهما السلام) کشته شد. گوئي او را مي بينم که در دهم محرم بين رکن و مقام ايستاده و جبرئيل از سمت راست او ندا در مي دهد: بيعت براي خداست. با اين ندا شيعيان او از اکناف عالم در حالي که زمين در زير پاهايشان در نور ديده مي شود، به سوي وي مي شتابند و با او بيعت مي کنند. خداوند به واسطه او زمين را مالامال از عدل مي سازد همانگونه که ازجور و ظلم پر شده باشد. در کتاب خصال از امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده که فرمود: يخرج قائمنا اهل البيت يوم الجمعه: قائم ما اهل بيت در روز جمعه ظهور مي نمايد. در روايت ديگر هنگام ظهور، روز شنبه گفته شده. امکان دارد بين اين دو را چنين جمع کرد که ظهور حضرتش ابتدا در روز جمعه باشد و بيعت شيعيان با او بين رکن و مقام در روز شنبه واقع گردد. کما اينکه امام محمد باقر عليه السلام فرموده اند: کاني بالقائم يوم عاشورا يوم السبت قائما بين الرکن و المقام بين يديه جبرئيل ينادي البيعه لله: گوئي قائم (عليه السلام) را مي بينم در روز عاشورا، روز شنبه که بين رکن و مقام ايستاده است و جبرئيل در برابرش ندا سر مي دهد: بيعت از آن خداست. مهذب ابن فهد و ديگران به اسانيد خود از امام صادق عليه السلام روايت کرده اند:[ صفحه 334]يوم النيروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا اهل البيت و ولاه الامر و يظفره الله تعالي بالدجال فيصلبه علي کناسه الکوفه: روز نوروز روزي است که قائم ما اهل بيت و واليان امر در آن ظهور مي کنند. خداوند او را بر دجال پيروز مي سازد و وي را در کناسه کوفه به دار مي کشد.