بازگشت

نشانه هاي ظهور


قبل از آغاز اين بخش توجه به اين نکته لازم است که در تمامي علامتهاي ياد شده امکان بداء وجود دارد. يعني ممکن است حضرتش آشکار شود، بدون اينکه اين نشانه ها اتفاق افتند. چرا که ظهور آن حضرت وقت معيني ندارد و مثالش بسان بر پائي قيامت است که خداوند متعال در قرآن فرموده است: آن را آشکار نمي کند مگر در وقتش. و نيز چه بسا برخي از اين نشانه تا به زمان ما واقع شده باشد، و وجود اين نشانه دليل تقارن زماني آنها با ظهور حضرتش نمي باشد.[ صفحه 238]