بازگشت

سخناني از امام هادي


شيخ صدوق در کمال الدين به سند خود از امام هادي عليه السلام نقل مي کند که فرمود: الخلف من بعدي ابني الحسن فکيف لکم بالخلف من بعد الخلف: جانشين بعد از من، فرزندم حسن است. اما چگونه است شيوه شما با جانشين بعد از جانشين من؟ راوي گويد که عرض کردم: فدايت شوم، اين را از چه رو مي فرمائيد؟ فرمود: لانکم لا ترون شخصه و لا يحل لکم باسمه: زيرا شما او را نمي بينيد و بيان نام (نشانه) او نيز برايتان جايز نيست. راوي گويد که عرضه داشتم: پس چگونه او را ياد کنيم؟ فرمود: قولوا الحجه من آل محمد: بگوئيد: حجت آل محمد. و نيز شيخ صدوق به سند خود از ايشان روايت مي کند که فرمود: صاحب هذا الامر من يقول الناس لم يولد بعد: صاحب اين امر کسي است که مردم گويند: هنوز بدنيا نيامده و بعد پا به عرصه جهان مي نهد.[ صفحه 164]