بازگشت

سخناني از امام باقر


کليني به سند خود از امام محمد باقر عليه السلام روايت مي کند که فرمود: ان الله عز اسمه ارسل محمدا صلي الله عليه و آله الي الجن و الانس و جعل من بعده اثني عشر وصيا منهم من سبق و منهم من بقي و کل وصي جرت به سنه فالاوصياء الذين هم من بعد محمد صلي الله عليه و آله علي سنه اوصياء عيسي و کانوا اثني عشر و کان امير المومنين عليه السلام علي سنه المسيح (عليه السلام): همانا خداوند متعال، حضرت محمد صلي الله عليه و آله را پيامبر بر جن و انس قرار داد و بعد از او دوازده جانشين مقرر فرمود. که برخي از آنان در گذشته و برخي ديگر باقي مانده اند. نسبت به هر جانشيني سنت و روش مخصوصي جاري گشته است. اوصياي بعد از حضرت محمد صلي الله عليه و آله بر سنت اوصياي حضرت عيسي عليه السلام هستند. آنان دوازده نفر بودند و اينان نيز به همان تعداد مي باشند. امير المومنين عليه السلام بر سنت حضرت مسيح عليه السلام بود. و به سند خود از امام محمد باقر عليه السلام نقل مي کند که فرمود: الاثنا عشر الائمه من آل محمد کلهم محدث علي بن ابي طالب و احد عشر من ولده و رسول الله و علي هما الوالدان:[ صفحه 149]ائمه که دوازده تن مي باشند، از خاندان حضرت محمد صلي الله عليه و آله هستند. همگي آنان، فرشتگان با ايشان سخن مي گويند و رسول خدا و علي دو پدر مي باشند. و به سند خود از امام محمد باقر عليه السلام نقل مي کند که فرمود: يکون بعد الحسين تسعه ائمه تاسعهم قائمهم: بعد از حسين (سلام الله عليه)، نه امام وجود دارند که نهمينشان قائمشان است. و نيز به سند خود از امام باقر عليه السلام نقل مي کند که فرمود: الائمه اثنا عشر اماما منهم الحسن و الحسين ثم الائمه من ولد الحسين: ائمه، دوازده امام هستند که از ايشان حسن و حسين و ديگر ائمه از نسل حسين مي باشند. شيخ صدوق در اکمال الدين به سند خود از ام هاني ثقفيه، و از امام محمد باقر عليه السلام نقل مي کند که فرمود: هذا مولود في آخر الزمان هو المهدي من هذه العتره تکون له حيره و غيبه يضل فيها اقوام و يهتدي فيها اقوام، فيا طوبي لک ان ادرکته و يا طوبي لمن ادرکه: اين مولودي مي باشد که (قيامش) در آخر الزمان خواهد بود. او مهدي آل محمد مي باشد. حيرتي براي او پديد آيد و غيبتي که در آن گروههائي گمراه شده و جماعتهائي هدايت مي شوند. خوشا بر تو اگر او را دريابي، خوشا بر آنکه او را دريابد.[ صفحه 150]و به سند خود از امام محمد باقر عليه السلام نقل مي کند که به هنگام ذکر جانشينان راستين پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله، در معرفي آخرينشان فرمود: الثاني عشر الذي يصلي عيسي بن مريم خلفه عليک بسنته و القرآن الکريم: دوازدهمين ايشان آن کسي که عيسي بن مريم در نماز به او اقتدا مي جويد. پس بر تو باد (عمل) به سنت او و قرآن کريم. نعماني در کتاب غيبت به سند خود از ابوحمزه ثمالي نقل مي کند که امام محمد باقر عليه السلام فرمود: من المحتوم الذي حتمه الله قيام قائمنا فمن شک فيما اقول لقي الله و هو کافر به: از امور محتومي که حتميت آن را خداوند تضمين نموده، قيام قائم ماست. پس هر کس در آنچه مي گويم، شک نمايد، خدا را ملاقات مي کند در حالي که به او کافر است. بعد از آن افزود: بابي و امي المسمي باسمي و المکني بکنيتي السابع من بعدي. بابي يملا الارض عدلا کما ملئت ظلما و جورا. من ادرکه فليسلم له ما سلم لمحمد و علي فقد وجبت له الجنه و من لم يسلم فقد حرم الله له الجنه و ماواه النار و بئس مثوي الظالمين: پدر و مادرم فداي او باد که نامش نام من و کنيه اش کنيه من است. او هفتمين امام بعد از من مي باشد. پدرم فداي او باد که زمين را آکنده از عدل مي سازد، همان گونه که از ستم و جور پر شده باشد. پس هر که او را دريابد، بايد به همان سان که در برابر حضرت محمد و علي سر تسليم فرود آورد، در برابر او نيز سرا پا تسليم باشد، که به اين ترتيب بهشت را بر خود واجب ساخته است. اما هر که در[ صفحه 151]برابرش سر به عصيان بردارد، خداوند بهشت را بر او حرام نموده است و دوزخ را در انتظار دارد که آن جايگاه ظالمان است و چه بد جايگاهي است.