بازگشت

سخناني از امام سجاد


شيخ صدوق در اکمال الدين به سند خود از علي بن الحسين عليهما السلام نقل مي کند که فرمود: القائم منا تخفي ولادته علي الناس حتي يقولوا لم يولد بعد ليخرج حين يخرج و ليس لاحد في عنقه بيعه: قائم ما (آل محمد) ولادتش بر مردم پنهان مي ماند، به حدي که برخي گويند به دنيا نيامده است. او به هنگام ظهور بيعت هيچ کس را بر گردن ندارد. شيخ مفيد در مجالس به سند خود از حضرت سجاد عليه السلام روايت مي کند که فرمود: لتاتين فتن کقطع الليل المظلم لا ينجو الا من اخذ الله ميثاقه اولئک مصابيح الهدي و ينابيع العلم ينجيهم الله من کل فتنه مظلمه. کاني بصاحبکم قد علا فوق نجفکم بظهر کوفان ثلاثمائه و بضعه عشر رجلا. جبرئيل عن يمينه و ميکائيل عن شماله و اسرافيل امامه. معه رايه رسول الله صلي الله عليه و آله قد نشرها لا يهوي بها الي قوم الا اهلکهم الله عزوجل: فتنه هائي رخ خواهد نمود، چون شب تار ظلماني. و کسي رهائي نخواهد يافت مگر فردي که خداوند ميثاق (بر ولايت ما) از او گرفته باشد. آنان چراغهاي هدايتند و چشمه هاي جوشان علم که خداوند آنان را از هر فتنه ظلماني نجات خواهد داد. گويا صاحبتان را مي بينم که بر بالاي نجف شما در پشت کوفه، در جمع سيصد و ده و اندي از اصحاب خود قرار دارد، که جبرئيل در سمت راست و ميکائيل در سمت چپ و اسرافيل در مقابل او مي باشند. با وي پرچم[ صفحه 148]رسول خدا صلي الله عليه و آله است که افراشته شده. بر هيچ قومي فرود نمي آيد مگر آنکه خداوند صاحب عزت و جلال، (آن قوم را) نابودشان مي سازد.