بازگشت

سخني از فاطمه زهرا


کليني به سند خود از امام محمد باقر عليه السلام، از جابر بن عبدالله انصاري نقل مي کند که گفت: بر فاطمه دختر رسول خدا صلي الله عليه و آله وارد شدم. در مقابلش لوحي ديدم که در آن اسامي جانشينان و ائمه از فرزندانش وجود داشت. پس دوازده نام را بر شمردم که آخرينشان قائم از فرزندان فاطمه بود. سه تن از ايشان محمد و چهار نفر از ايشان علي نام داشتند.