بازگشت

غيبت حضرت صالح


شيخ صدوق به سند خود از امام جعفرصادق عليه السلام نقل مي کند که فرمود: ان صالحاعليه السلام عاب عن قومه زمانا و کان يوم غاب غنهم کهلا مبدح البطن حسن الجسم وافرا للحيه ورجع خميص البطن خفيف العارضين مجتمعا ربعه من الرجال فلما رجع الي قومه لم يعرفوه و کانواعلي ثلاث طبقات طبقه جاهده لاترجع ابدا واخري ساکه فيه و اخري علي يقين (الي ان قال) و انما القائم مثل صالح عليه السلام. صالح عليه السلام مدتي زماني غيبت گزيد. اودرابتداي غيبت ميانسال وشکم فراخ وخوش اندام وداراي محاسني پرپشت بود.[ صفحه 71]اما بهنگام ظهور با شکم وگونه هاي فرو رفته وقدي متوسط (نه کوتاه نه بلند) به سوي قوم خود بازگشت. پيروانش او را نشناختند. گروهي او را تکذيب نمودند جمعي ترديد ورزيدند و دسته سوم پذيراي او گشتند و بر آئين توحيد ثابت قدم ماندند.(تا آنجا که مي فرمايد) مثال قائم سلام الله عليه السلام نيزهمانند صالح است.