بازگشت

احمد بن هلال کرخي


احمد بن هلال کرخي، که جزء غلات بود، در ابتدا از اصحاب امام حسن عسکري عليه السلام بشمار مي رفت. بعدا تغيير عقيده داد و نيابت محمد بن عثمان را منکر شد. از جانب امام عليه السلام نيز توقيعي در لعنش صادر گرديد.[ صفحه 66]