بازگشت

ابومحمد حسن شريعي


ابومحمد حسن شريعي اولين مدعي نيابت ميباشد روايت شده که او از اصحاب امام هادي و امام حسن عسگري عليهماالسلام بوده که بر اولين مدعي او مقام نيابت خاصه مي باشد وي منصبي را که هيچ بهره اي از آن نداشت منسوب به خود دانست و بر خدا و امام دروغ و افترا بربست. از اين رو شيعيان او را لعن نمودند و از وي بيزاري جستند. از جانب امام نيز توقيعي در مورد لعن و برائت از او صادر شد. فرجام کارش بدانجا رسيد که کفر و الحاد خود را علني ساخت.