بازگشت

مدعيان مقام نيابت خاصه


جماعتي بدروغ مدعي مقام بابيت و نمايندگي امام عصرعليه السلام شدند در اينجا ما اسامي وشرح حال انهابه نقل از کتاب غيبت شيخ طوسي ميآوريم.