بازگشت

احمد بن اسحاق


احمد بن اسحاق که در مدح وي و جماعتي ديگر توقيع زيرصادر گشت:[ صفحه 58]احمد بن اسحاق الاشعري و ابراهيم بن محمد الهمداني و احمد بن حمزه بن اليسع ثقات: احمد بن اسحاق اشعري ابراهيم بن محمد بن همداني و احمد بن حمزه بن يسع مورد وثوق ماهستند. شيخ طبرسي دراعلام الوري گويد که درغيبت صغري نمايندگان امام در جامعه حضور داشتند و مورد شناخت شيعيان بودند. احدي از قائلان به امامت حضرت عسگري عليه السلام در امر سفارت آنان ترديدي نداشت. تعدادي از آنان عبارتند از: ابوهاشم داود بن قاسم جعفري محمد بن علي بن بلال ابوعمرعثمان بن سعيد روغن فروش و پسرش ابوجعفرمحمد بن عثمان عمر اهوازي احمد بن اسحاق ابومحمد بن وجنائي ابراهيم بن مهزيارمحمد بن ابراهيم و..... مولف گويد: درباره ديگر افراد گوئيم: ظاهرا سفارت مطلق تنها مختص آن چهار شخصيت ياد شده مي باشد. اما ديگر افرادي که طبرسي آنها را برشمرده نيابتشان در اموري خاص بوده است البته خداوند به واقع مطلب آگاهتر است. موضوع شگفت انگيز آنکه طبرسي حسين بن روح وسمعري را در جمله سفراء نياورده است.[ صفحه 59]