بازگشت

ابوالحسن محمد بن جعفر اسدي


ابوالحسن محمد بن جعفر اسدي که درباره اش توقيعي بدين مضمون صادر گرديد: محمد بن جعفر العربي فليدفع اليه فانه من ثقاتنا. محمد بن جعفرعربي از افراد مورد اعتماد ماست اموال به او داده شود. درتوقيع ديگري است: ان اردت ان تعامل احدافعليک بابي الحسين الاسدي بالري: اگر مي خواهي وجوه شرعي را به کسي دهي پس بر تو باد به ابي الحسين اسدي در شهر ري.