بازگشت

ابوالحسن علي بن محمد سمري


حسين بن روح او را جانشين خود قرار داد و وي به عنوان نماينده حضرت بقيه الله الاعظم قيام نمود شيخ طوسي در کتاب غيبت به سند خود از احمد بن ابراهيم بن مخلد نقل ميکند که گفت در بغداد نزد مشايخ شيعه حضور يافتم در جمع آنان ابوالحسن علي بن محمد سمري بدون مقدمه فرمود خدا رحمت کند علي بن حسين بن بابويه قمي را بزرگان حاضر در مجلس تاريخ آن روز را نوشتند بعدا خبر رسيد که علي بن بابويه درهمان روز وفات يافته است درروايت ديگري آمده است که هربار علي بن محمد ازعلي بن حسين جويا مي شد مي گفتند نامه آمده که حالش خوب است تا آنکه روز وفات او فرا رسيد سمري ازحال وي پرسيد همان سخن قبل را گفتند اما سمري اظهار داشت در مصيبت او خداوند به شما اجر دهد وي الساعه درگذشت حاضران درمجلس تاريخ آن روز را نوشتند بعد ازهفده هجده روز خبر آمد که علي بن حسين بابويه درهمان روزوهمان ساعت درگذشته است[ صفحه 55]توقيع انسداد نيابت خاصه شيخ طوسي درکتاب غيبت به سند خود نقل مي کند که سمري چند روز قبل از وفاتش اين توقيع امام عصرع را به بزرگان شيعه ارائه داد: بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري اعظم الله اجراخوانک فيک فانک ميت ما بيتک وبين سنه ايام فاجمع امرک ولا توصي الي احد فيقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغيبه التامه فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالي ذکره وذلک بعد طول الامد وقسوه القلوب وامتلا الارض جورا وسياتي شيعتي من يدعي المشاهده الا فمن ادعي المشاهده الا قبل خروج سفياني والصيحه فهو کذاب مفتر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اي علي بن محمد سمري خداوند اجر برادرانت را در سوگ تو بزرگ گرداند تو تا شش روزديگرحيات را وداع مي گوئي پس به کارهاي خود رسيدگي نما و به احدي وصيت مکن که مقام تو را در اختيار گيرد. و به تحقيق که غيبت تامه شروع شد و ظهوري نخواهد بود مگر بعد از اذن خداي بلند مرتبه و آن بعد از گذشت دوراني طولاني و قساوت قلبها و پر شدن زمين از جور و ظلم مي باشد. در ميان شيعيان من کساني پيدا مي شوند که ادعا مي کنند مرا مشاهده مي نمايند آگاه باش که هر که قبل از خروج سفياني و صيحه اسماني مدعي مشاهده شوددروغگوي وافترازن است. وتوان وقدرتي جزبه انکه همه در او شيدايند که والا و بزرگ است نمي باشد. راوي نقل مي کند که روز ششم نزد وي رفتيم ملاحظه کرديم لحظاتي بيش از حياتش باقي نمانده است. به وي عرض کرديم که جانشين شما کيست؟ فرمود:[ صفحه 56]خداوند را امري است که خود به انجام رساننده آن است. اخرين سفيرحضرت حجت در نيمه شعبان سال328يا329هجري درگذشت و در بغداد در محلي که هم اکنون به خيابان خلنجي مشهوراست دفن گرديده يعني در محله باب در نزديکي کنار رودخانه نهر آبي عتاب.[ صفحه 57]