بازگشت

مسجد جمکران از کلام آيت الله اراکي


در مصاحبه اي که مجله حوزه با مرحوم آيةاللَّه اراکي داشته، از ايشان نقل کردند که مرحوم حاج شيخ محمدتقي بافقي که مقسّم شهريه مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ عبدالکريم حائري بود، به مسجد جمکران خيلي عقيده داشت. وي اول هر ماه از مرحوم حاج شيخ پول مي گرفت و بين طلاب قسمت مي کرد. اما در يکي از ماه ها که مي آيد پول بگيرد مرحوم حاج شيخ مي فرمايد: اين ماه چيزي ندارم بدهم. مرحوم بافقي از همان جا بر مي گردد و به مسجد جمکران مي رود، نمي دانم آنجا با حضرت چه صحبتي مي کند که طولي [1] نمي کشد شهريه آماده مي شود. بارها اتفاق افتاده بود که شهريه از اين طريق درست شده بود.

نگارنده گويد: جريانات مرحوم بافقي در رابطه با مسجد جمکران و در رابطه با ملاقات حضرت مهدي - ارواحنا فداه - متعدد است، و چون ديگران نوشته اند از ذکر آنها خودداري مي شود.


پاورقي

[1] مجله حوزه، شماره 12، ص 33، با کمي تغيير در عبارت.