بازگشت

حاج شيخ حسنعلي نخودکي (اصفهاني) و توسل در مسجد جمکران


مرحوم آيةاللَّه حائري مرقوم داشته اند: جناب آقاي حاج شيخ عبداللَّه مهرجردي، از وعاظ مشهور خراسان بوده و متجاوز از چهل سال است که ايشان را به خوبي مي شناسم و آدم فاضل و درست و با محبتي است؛ ايشان در اواخر سلطنت رضا پهلوي - که بر اهل علم خيلي سخت گرفته بود - به مرحوم حاج شيخ حسنعلي مراجعه مي کند تا از راهنمايي هاي معنوي او بهره مند گردد و راه حلي براي مشکلي که داشته بيابد - مرحوم حاج شيخ حسنعلي اصفهاني، معروف به دستگيري معنوي بود - حاج شيخ حسنعلي ظاهرا پس از إعمال قدرت خاصي مي گويند: حل مشکل شما براي اينکه به نظام وظيفه نروي و معاف شوي، مشروط به اين است که به قم بروي و در مسجد جمکران قم، به حضرت صاحب الامر (عليه آلاف التحيه و الثناء) متوسّل شوي.

ايشان به قم مي آيند و به مسجد جمکران مي روند و به حضرت متوسّل مي شوند. در نتيجه، خواب مي بينند که در مسجد يا حياط آن هستند و ظاهرا خادمه اي به ايشان مي گويد: حضرت حجت (سلام اللَّه عليه) در مجاورت مسجد تشريف دارند؛ و حاج شيخ را خدمت امام عليه السلام راهنمايي مي کند...

آقاي مهرجردي مي گفت: يادم نيست که خود آقا يا من، صحبت معافيت از نظام وظيفه را پيش کشيدم، فرمود: ما آن را درست کرديم. از خواب بيدار شدم و از سابق يک معافيت يک ساله، به عنوان مرض يا عذر ديگر - يادم نيست - داشتم. هر موقع که نياز به نشان دادن مي شد، همان برگ موقت را - که مدت ها بود وقت آن تمام شده بود - نشان مي دادم و رفع گرفتاري مي شد؛ تا چند سال به اين گونه بود تا آنکه مشمول بخشودگي گرديدم. [1] .


پاورقي

[1] سرّ دلبران، ص 244با اندکي تصرف در عبارات.