بازگشت

خواب حاج شيخ حسن وکيل (عراقي)


مرحوم حاج شيخ اسماعيل جاپلقي، خواب ديگري را از مرحوم شيخ حسن وکيل چنين نقل مي کند:

شيخ حسن وکيل گفت: شبي در خواب ديدم که يک نفر در حال احتضار است. ما به عيادت او رفتيم و در آنجا عدّه اي از علماي عراق مانند آقاي آقا نورالدين و آقاي حاج محمد علي و آقاي سيّد احمد، تشريف داشتند. ديدم دو نفر زير پاي محتضر نشسته اند و به او مي گويند: تو يا يهودي بمير يا نصراني!

آنها اصرار مي کردند تا اينکه گفت: يهودي مي ميرم، آنگاه مُرد و من از خواب بيدار شدم...

صبح يکي از دوستان به من گفت: فلاني بيمار است - همان شخصي که در خواب بيمار بود - برويم و از وي عيادت کنيم...

پس هر دو به عيادت او رفتيم، وقتي که وارد شدم، ديدم صورت مجلس همان است که ديشب در خواب ديدم؛ آن سه عالم هم حضور دارند، فقط آن دو نفر را که زير پاي او بودند نديدم، ولي بقيه همه بودند و آن شخص همان روز از دنيا رفت.

تحقيق کردم که ببينم آيا وي تارک حج بوده يا تارک زکات؟ معلوم شد زکات نمي داده است. در خبر هست [1] که اگر کسي يک قيراط زکات ندهد به او گفته مي شود يهودي بمير يا نصراني.


پاورقي

[1] الکلام يجر الکلام، ص 252.