بازگشت

توجه مراجع عصر به مسجد جمکران


1 - مرحوم آيةاللَّه بروجردي، مرجع علي الاطلاق تشيع، به فرموده مرحوم آيةاللَّه حائري با کمال دقتي که در رجال و فقه احاديث داشته، حديث مسجد جمکران را پذيرفته و آن را تصحيح نموده است.

2 - مرحوم آيةاللَّه حجت کوه کمره اي.

3 - مرحوم آيةاللَّه حاج سيد محمد رضا گلپايگاني، مرجع تقليد معروف که نگارنده سالها افتخار شاگردي ايشان را داشته است.

4 - مرحوم آيةاللَّه نجفي مرعشي [1] .

5 - مرحوم آيةاللَّه حاج شيخ مرتضي حائري، فرزند مؤسس حوزه علميه و استاد محقق و متفکر حوزه، که اين جانب حدود پانزده سال از محضرشان در فقه و اصول استفاده مي بردم؛ ايشان مسجد جمکران را از آيات باهرات دانسته و با ادلّه متعدد، خبر حسن بن مثله را تصحيح کرده اند و فرموده اند من به صحت اين مسجد مبارک قطع دارم. تفصيل بعضي از ادلّه ايشان در داستاني که از معظم له نقل مي شود، خواهد آمد.

6 - مرحوم حاج شيخ محمد تقي بافقي، که از اوتاد زمان خود به حساب مي آمد.

7 - مرحوم حاج شيخ حسنعلي نخودکي اصفهاني، که در سير و سلوک معروف، و به حقايق جهان في الجمله وقوف داشته است.

8 - جمعي از مراجع که هنوز در قيد حيات هستند (اطال اللَّه بقائهم)، و خود همراه آنان در مسجد جمکران بوده ام.

شگفت اينکه، اشکال تراشان نظر هر يک از مراجع فوق را در مهمترين فرائض بدون دغدغه مي پذيرند، ولي مسجد جمکران را با اينکه مورد توجه مراجع و مشايخ بوده و هست، و به قول مرحوم آية اللَّه حائري تمام اعمالش موافق با ادله ديگر است، هدف ايراد و اشکال قرار مي دهند.

مرحوم آيةاللَّه حائري، در ضمن بيان مطالبي در رابطه با تصحيح خبر حسن بن مثله، دو جريان مهم از مسجد مقدس جمکران نقل مي کنند که در اينجا به آنها اشاره مي شود.


پاورقي

[1] ايشان مي فرمود: اين مسجد از زمان غيبت صغري تا به امروز مورد احترام همه شيعيان بوده است.

بناي اول اين مسجد در زمان حسن بن مثله و بناي دوم آن در زمان صدوق بوده است... حقير خودم مکرّر کراماتي را از آن مشاهده کرده ام، و چهل شب چهارشنبه مکرر موفق شدم که در آن بيتوته کنم.

نگارنده گويد: از نقل ايشان به خوبي استفاده مي شود که داستان حسن بن مثله مربوط به قرن سوم است نه چهارم.

(به نقل از خبرنامه مسجد جمکران، شماره اول، فروردين ماه 1378شمسي، ص 12).