بازگشت

حل عقده و پاسخ اساسي


نگارنده گويد: در کتاب مناقب ابن شهر آشوب مازندراني که مورد نقل و تأييد علامه مجلسي در بحار الانوار، و محمدبن ابي طالب حسيني در کتاب تسلية المجالس قرار گرفته است، کتاب مونس الحزين از مؤلفات محدث خبير، محمد فتّال نيشابوري است که در قرن ششم مي زيسته است [1] و نسبت آن به شيخ صدوق اشتباه است.

و أما وجه نقل آن از کتاب تاريخ قم: چنين به نظر مي رسد که جريان مسجد جمکران از کتاب مونس الحزين فتّال در حاشيه بعضي نسخ تاريخ قم مرقوم بوده است و به مرور زمان به اشتباه در متن کتاب داخل و به ناچار به محمدبن بابويه تبديل گرديده است؛ و ممکن است مؤلف کتاب مونس الحزين آن را از مرحوم صدوق نقل کرده باشد، بنابراين در لفظ محمدبن بابويه تحريفي واقع نشده است. [2] .

بر اين اساس، اکثر ايرادها خود به خود منتفي مي گردد و حديث مسجد جمکران، مانند ساير اخبار مرسله محتمل الصدق، مصداق بارز قاعده تسامح در ادلّه سنن بوده و انجام اعمال آن به قصد رجاء بلا اشکال [3] است.

لذا به طوري که شنيده ايم و خود نيز مشاهده کرده ايم، اين مسجد مورد توجه بزرگان و فقها و متشرعين صالح بوده است که براي نمونه نام بعضي از آنان را مي آوريم.


پاورقي

[1] مناقب ابن شهر آشوب، ج 4 ص 8. بحار الانوار، ج 43 ص 327و تسلية المجالس، ج 2ص 13.

[2] زيرا در اين تقدير: مرحوم فتّال در کتاب مونس الحزين با سندي که در اختيار داشته است، آن را از محمّد بن علي بن بابويه (صدوق) روايت کرده است و اين بهترين توجيه در اين مقام است. ولي اين توجيه با تاريخ 293سازگار است و بنابر تاريخ 393بايد آنرا به 373برگردانيم.

[3] دستيابي به اينکه کتاب مونس الحزين از تأليفات فتال نشابوري است، با اينکه بزرگان فن چون صاحب الذريعه به آن برخورد نکرده اند، از برکات مسجد جمکران است که در اثر توسل به حضرت صاحب الامرعليه السلام نصيبم شد.

در زمان تصحيح اين اوراق، به پاورقي ص 469 ج 2فوائد رضويه برخورد کردم، در آنجا محدث قمي به اين امر تنبّه داده است.