بازگشت

بررسي چند خواب و مکاشفه


منظور نگارنده اين نيست که همه خواب ها باطل و يا همه مکاشفات توهم وخيال است، بلکه مقصود ارائه راه اعتدال و جلوگيري از افراط و تفريط است؛ نه چنان است که همه را تأييد توان کرد و نه چنان است که همه را تکذيب نماييم.

در هر حال، در شرع مقدس حجّيت آنها مردود است، مگر آنجا که براي انسان از ضميمه قرائن خارجي و اوضاع و احوال وشواهد داخلي، قطع به صحّت و يا لااقل اطمينان به آن حاصل شود. زيرا بسياري از خوابها و مکاشفات، شيطاني و بخش ديگري الطاف رحماني است، نظير اين داستانها. [1] .


پاورقي

[1] داستان هايي که ذکر مي شود از جمله اموري است که صدق آنها به قرائن داخلي و خارجي ثابت گرديده است.