بازگشت

اشکال بسياري از داستانها


در کتابهايي که اخيراًچاپ مي شود داستانهاي زيادي نوشته اند، اما از نظر فنّي نوعاً قابل اعتماد نيستند؛ چون آنها منتهي مي شود به اشخاصي که مجهول الهويه اند و از وضع آنان اطلاعي در دست نيست.

بناي نگارنده اين است که آنچه انتخاب مي کند، افراد در تمام سلسله سند شناخته شده باشند، و قهرمان ميدان ديدار هم از افراد نخبه و اهل دقت و نظر باشد.