بازگشت

ديدگاه مرحوم آيت الله حائري در امر تبليغ


مرحوم آيت اللَّه حائري صريحاً مي فرمود: کسي که مجتهد و يا قريب الاجتهاد نباشد نبايد به منبر رود، مگر آنکه کتاب تأييد شده اي را همراه ببرد و از رو بخواند، ومي فرمود: تعارض احاديث و تزاحم حکايات و اخبار، نيروي تفکر لازم دارد.