بازگشت

ديدگاه مرحوم آيت الله بروجردي در امر تبليغ


از مرحوم آيت اللَّه بروجردي نقل مي شود که به طلاب مي فرمود: هر که مي تواند تبليغ خداپسندانه کند، براي تبليغ برود و اگر نمي تواند و از عهده آن بر نمي آيد در قم بماند، و آنچه را که ديگران درست کرده اند خراب نکند.