بازگشت

ديدگاه مرحوم آيت الله حائري


مرحوم آيت اللَّه حائري در ملحقات شرح زندگاني والد محترم شان (مرحوم آيةاللَّه حاج شيخ عبدالکريم حائري) فهرستي را درباره فيض يافتگان ديدار، تنظيم نموده است، در آنجا مي نويسد: اين فهرست که نزديک به پانصد نفر مي رسد دلالت دارد بر نشانه هايي از حضرت خليفة اللَّه في ارضه.

نگارنده گويد: ولي آنچه نزد اين جانب است بيشتر از سي داستان نيست، ظاهراً موفق به اتمام آن نشده اند.

در ميان اين آمار، داستان شيخ محمد کوفي - که نامه براي مرحوم آيت اللَّه سيّد ابوالحسن اصفهاني آورد - و داستان مسجد حاج يداللَّه رجبيان در قم، و داستان ختم آيه نور - که براي خودشان اتفاق افتاده است - و داستان شيخ عبداللَّه مهرجردي، وداستان منقول از ميرزا محمدباقر اصطبهاناتي در رابطه با طلبه اي که از مقام خود صرف نظر کرده و به تهران براي تحصيل رفته است، به چشم مي خورد.