بازگشت

داستاني از ميرزاي شيرازي


مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ مرتضي حائري فرمود: در جريان تحريم تنباکو، ميرزاي شيرازي با صلاحديد اصحاب خود، مانند مرحوم سيد محمد فشارکي، مصممّ شد استعمال تنباکو را کتباً تحريم کند، ولي حدود يک هفته اين کار به تاخير افتاد. اصحاب ميرزا ناراحت بودند، سرانجام مرحوم فشارکي - که از اعاظم شاگردان ايشان محسوب مي شده است - به حضور ميرزا رفت و با کسب اجازه از ايشان، معروض داشت: چرا در صدور اعلاميه تحريم تنباکو، مسامحه مي کنيد؟

ميرزا فرمود: منتظر بودم مطلب توسّط دست ديگري نوشته شود (امام زمان سلام اللَّه عليه)، امروز در سرداب مطهر اين حالت برايم حاصل شد و نوشتم وفرستادم: اليوم شرب التوتون در حکم محاربه با امام [1] زمان عليه السلام است.


پاورقي

[1] اين داستان را شخصاً از ايشان شنيدم، و در شرح حال مخطوط ايشان نيز مرقوم است.