بازگشت

ملاقات با امام زمان


نگارنده قبول دارد که در غيبت کبرا بعضي از نفوس قدسيّه چون سيّدبن طاووس وعلامه بحرالعلوم و شيخ محمد کوفي، موفق به ديدار يوسف فاطمه، حضرت مهدي موعود - روحي فداه - گرديده اند، اما اين لياقت نصيب هر شخص نمي شود، و تا کسي خود را مهذّب ننمايد و سنخيّت با آن نيّر وجود پيدا نکند، چنين نعمتي نصيب او نمي شود. (مقصود، ملاقات اختياري توأم با شناسايي است).