بازگشت

وضع فعلي مسجد جمکران و برنامه ريزي براي آينده


در حال حاضر فضاي مسجد و اطراف آن صدها هزار متر مربع را است.

در گزارشي آمده است که طبق طرح تصويبي سال 1376شمسي، طرح جامع مسجد شامل چهار صد هکتار اراضي منطقه است که حدود چهل هکتار (چهارصد هزار متر) محدوده داخلي مسجد پيش بيني شده است. در بخش ديگر اين گزارش آمده است که سالانه حدود پانزده ميليون نفر به مسجد جمکران [1] مي آيند.


پاورقي

[1] خبرنامه مسجد مقدّس جمکران، شماره اول، فروردين 1378 ص 28و 29.