بازگشت

درباره حديث فرزند يماني


وي حديثي را ازکتاب خلاصةالبلدان به نقل از کتاب مونس الحزين نقل کرده است که خلاصه حديث چنين است:

امير مؤمنان علي عليه السلام به پسر يماني فرمود:

قائم آل محمّدعليه السلام از شهر قم ظهور مي کند و مردم را دعوت به حق مي کند، و همه خلايق از شرق و غرب به سوي آن شهر حرکت مي کنند، و اسلام تازه گردد... و رايت (پرچم) در اين کوه سفيد بزنند به نزد دهي کهن که در جنب مسجد است و آن را جمکران خوانند. [1] .

وي در اين کتاب پنج کرامت از سيّد عبدالرحيم، خادم مسجد جمکران نقل نموده و چون او را توثيق نکرده است از درج آن خودداري مي شود.

نگارنده گويد: کتاب خلاصة البلدان به سعي فاضل معاصر جناب آقاي سيد حسين مدرسي طباطبائي - از دوستان قديمي نگارنده - در سال 1396قمري به چاپ رسيده است، وي به دو نسخه خطي ناقص از اين کتاب دست يافته است که فاقد خبر مسجد و خبر پسر يماني است؛ از ايشان اميد بود که با تتبّع بيشتر به نسخه کامل دست مي يافت و در نتيجه، خدمت بيشتري را ارائه مي داد.


پاورقي

[1] همان، صفحه 188. نگارنده گويد: ظهور از شهر قم محمول بر ظهور بعد از مکه است.