بازگشت

درباره مسجد جمکران


وي مي نويسد: مخفي نماند که يکي از مواضع مشرفه و مساجد مقدّسه قم، مسجد جمکران است که حضرت حجّت عليه السلام را در آن مقام ديده اند، و حضرت امر به بناء مسجد نموده است، و چه مقدار از آيات [1] الهي و معجزات و نوادر کرامات در آن مکان مقدّس ديده شده که باعث حيرت است.


پاورقي

[1] همان، صفحه 188.