بازگشت

درباره کتاب خلاصة البلدان


وي در مقدمه کتابش مي نويسد: کتاب خلاصة البلدان از تأليفات صفي الدين محمّدبن محمّدبن هاشم حسيني رضوي قمي است که خود در اول کتاب مي نويسد: از سال 1179به خواهش ملّا محمّد صالح [1] معلم قمي آن را تأليف نمودم.

ايشان در بخش ديگري از کلام خود مي نويسد: صفي الدين رساله اي مي نويسد که مشتمل بر مقداري از اخبار قم، و حديث خبر دادن امير المؤمنين عليه السلام به پسر يماني از شرافت زمين قم و کيفيّت بناء مسجد جمکران و اسم آن را خلاصة البلدان گذارده است.


پاورقي

[1] همان، صفحه 4.