بازگشت

چند ديدگاه از صاحب کتاب انوار المشعشعين درباره تاريخ قم


مرحوم حاج شيخ محمّد علي قمي، صاحب کتاب انوار المشعشعين که در سال (1302) قمري به تأليف آن کتاب اشتغال ورزيده است، تصريح کرده که وي به هشت باب از ترجمه تاريخ قم دست يافته است. آن چنان که مرحوم حاجي نوري از رياض العلماء نقل کرده است، وي فرموده است: صاحب رياض [1] العلماء نيز به هشت باب از ترجمه تاريخ قم دست يافته است.

در حالي که علامه مجلسي رحمةاللَّه، با آن همه امکانات تنها به پنج باب از ترجمه کتاب دست يافته است و در حال حاضر نيز، بيش از همان پنج باب موجود نيست.


پاورقي

[1] انوار المشعشعين ج 1ص 3.