بازگشت

موقعيت مسجد مقدس جمکران در زمان صفويّه و قاجاريّه


در کتاب انوار المشعشعين چنين آمده است: از سنگ تاريخي که در آنجا مي باشد، چنين برمي آيد که شخصي به نام اکبر شاه در سال (1116) آن را تعمير کرده است. اکبر شاه در ميان قلعه جمکران منزل داشته است، و اين شعر به عنوان تاريخ تعمير اکبر شاه بر آن سنگ نوشته شده بود:بود کامل، از پي تاريخ پير عقل گفت

قائم آل محمّد را قدمگاه است اينتا آنکه در اين ازمنه که مخروبه شده بود، حاج عليقلي جمکراني به مقدار سيصد تومان خرج نموده و يک طرف مسجد را تعمير کرد و باقي مسجد مخروبه بود، تا آن زمان که در اوايل سلطنت مظفر الدين شاه قاجار، جناب مستطاب ميرزا علي اصغر خان از صدارت معزول شد و به قم آمد؛ ايشان مدتي در قم ماند و در آن ايام مسجد شريف را تعمير نمود و عمارات و حجرات چندي در آنجا ساخت...

سيد عبد الرحيم، خادم مسجد گويد: در حال حاضر دو سه خروار تخم افشان زمين که در اطراف مسجد جمکران است وقف آن مسجد مي باشد، و فعلاً در تصرف ايشان (آقا سيّد عبد الرحيم) است. [1] .

نگارنده گويد: مرحوم ناصر الشريعه ماده تاريخ فوق را 1158دانسته است. [2] .


پاورقي

[1] انوار المشعشعين، ج 1 ص 201.

[2] کتاب تاريخ قم از ناصر الشريعه، ص 148.