بازگشت

مهدي معناي حيات شيعه


مسأله مهدويت و ظهور امام زمان، از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار گرفته و يا قابل بررسي است. يکي از ابعادي که در اين موضوع قابل طرح است و شايد کمتر به آن توجه شده باشد، مسأله معناي حيات و بررسي ظهور و انتظار امام زمان از اين دريچه است. در اين مجال برآنيم تا با طرح اين موضوع، باب بحث، تحقيق و گفتگو را در اين زمينه بگشاييم.