بازگشت

شناخت ويژگي هاي حکومت حضرت و فراهم آوردن مقدمات آن


بخشي از ويژگي هاي عصر ظهور عبارت است از:

1 ـ فروپاشي حاکمان ستم و تصفيه دنيا از اهل باطل.

2 ـ غلبه اسلام بر تمامي اديان و مکاتب باطل و منسوخ.

3 ـ تشکيل دولت جهاني اسلام.

4 ـ پيشرفت فرهنگ و دانش و اخلاق و معنويت.

5 ـ اصلاح زمين و برقراري عدل کامل الهي.

6 ـ عمران و آبادي سراسر زمين به گونه اي که نقطه اي به صورت مخروبه باقي نخواهد ماند.

7 ـ به کارگيري کارگزاران دلسوز و عزل متصديان ناسالم.

8 ـ زنده ساختن سيره و رفتار رسول خدا و امامان معصوم عليهم السلام.