بازگشت

ايمان و اطاعت


بعد از شناخت و معرفت نسبي ـ که اولين وظيفه ماست.ـ تکليف دوم، ايمان آوردن و پذيرش امام عليه السلام است. هرچه شناخت ما از امام عميق تر و صحيح تر باشد، درجات ايمان و اعتقاد ما افزايش مي يابد. و اين دو مقدمه اطاعت از وي شمرده مي شود.

امام زين العابدين عليه السلام مي فرمايد:

«من ثبت علي ولايتنا في غيبة قائمنا اعطاه اللّه اجر الف شهيد مثل شهداء بدرٍ و احدٍ» [1] .

کسي که در زمان غيبت قائم ما بر ولايت ما ثابت قدم باشد، خداوند اجر هزار شهيد مانند شهيدان بدر و احد را به او عطا خواهد کرد.


پاورقي

[1] همان، ص 125.