بازگشت

انتظار وظيفه ساز


ظهوري فر

انتظار از اين زاويه که تمامي اديان و مذهب «مژده ظهور مُنتَظَر» را داده اند، از ديرباز فراوان مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است؛ اما از اين منظر که امام مهدي عليه السلام از امت اسلامي چه انتظاراتي دارد و مسؤوليت جامعه اسلامي و مؤمنان در پيشگاه آن حضرت چيست؟ کمتر مورد کنکاش واقع شده است.

در ابتدا به نظر مي رسد، پيرامون مکتب اهل بيت عليهم السلام دو نوع وظيفه دارند:

الف وظايفي که تک تک افراد بايد آن را انجام دهند.

ب مسؤوليت هايي که جامعه بايد عمل کند.