بازگشت

سوره نور، آيه 35


جابر بن عبدالله انصاري مي‌گويد وارد مسجد کوفه شدم ديدم اميرالمومنين مي‌نويسد و لبخند مي‌زندعرض کردم يا اميرالمومنين چه چيز شما را متبسم ساخته فرمود: تعجب مي‌کنم از کسي که اين آيه را مي‌خواند و معرفت در حق ما ندارد.پرسيدم آيه کدام است‌؟

فرمود اين آيه والله نورالسموات و الارض مثل نوره کمشکوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة کانها کوکب دري يوقد من شجرة‌مبارکة زيتونة لاشرقية و لا غربية يکاد زيتها يضي و لو لم تمسه نار نور علي نور يهدي الله لنوره من يشاء

خدا نور آسمان و زمين است. محمد مشکوة است‌،من مصباحم‌، زجاجه حسن و حسين است‌،کوکب دري علي بن الحسين‌، شجره مبارکه‌محمد بن علي است زيتونة جعفربن محمد است‌،لاشرقية موسي بن جعفر است، لا غربية علي بن موسي الرضا است‌، يکاد زيتها يضي‌ء،محمد بن علي است‌، و لو لم تمسه نار علي بن محمد است‌، نور علي نور حسين بن علي‌، يهدي الله لنوره من يشاء، قائم آل محمد مي‌باشدکه خداوند اين اسماء را براي مردم به مثال آورده و خداوند بر هر چيزي دانا است‌.

همانطوري که ملاحظه فرموديد اين آيات و دهها آيات ديگر به ضميمه آثار اهلبيت‌ع حضرت مهدي و غيبتش را خبر داده و روزي راکه اسلام بر تمام اديان غالب گردد و نيکان و پاکان وارث زمين شوند، نويد داده است‌. پس قرآن مجيد کتاب آسماني ما نيز از موضوع‌مهدويت خالي نيست‌.