بازگشت

سوره بقره، آيه 301


اين کتاب شک و ريبي در آن نيست‌، هدايت‌کننده متقين است‌،آنها هستند متقين که ايمان به غيب دارند.

شيخ صدوق در کمال‌الدين از امام صادق‌ع روايت مي‌کند: رواي سوال مي‌کند از تفسير آيه‌،امام فرمود: متقين شيعيان علي هستند و مراداز غيبت‌، غيبت حجت غائب است‌.