بازگشت

سوره نساء، آيه 159


نيست از اهل کتاب يهود و نصارا و مجوس احدي مگر اينکه ايمان مي‌آورند به عيسي قبل از مرگش وپيش از روز قيامت و عيسي بر آنها گواه خواهد بود.

در کتاب ينابيع المودة ص 422 محمد بن مسلم از امام باقرع روايت مي‌کند عيسي ع قبل از روز قيامت به دنيا فرود مي‌آيد و در آن‌موقع همه يهود و غيريهود پيش از مرگش به او ايمان مي‌آورند و او پشت سرمهدي نماز مي‌گذارد.

حجاج بن يوسف ثقفي تأويل آيه و محل ارجاع ضمير قبل موته را نمي‌داند لذا دستور مي‌دهد عده‌اي از يهود را گردن مي‌زنند و متوجه‌است ببيند آنها لب باز مي‌کنند و سخن بگويند و اظهار ايمان به عيسي کنند؛ چيزي متوجه نمي‌شود از شهر بن حوشب پرسيد معناي آيه‌چيست‌؟ او مي‌گويد، معني آيه آن نيست که تو فهميده‌اي‌؛ ضمير قبل موته‌، به عيسي برمي‌گردد نه به اهل کتاب. و قبل از مرگش عيسي نزول به‌زمين مي‌کند و يهود و نصارا به او ايمان آورده پشت سر حضرت مهدي هم نماز مي‌خواند. حجاج گفت‌، اي واي اين تأويل را از کي‌آموخته‌اي شهر بن حوشب گفت‌، از علي بن حسين بن علي بن ابيطالب‌. حجاج گفت، به خدا آن را از چشمه زلالي گرفته‌اي‌.