بازگشت

سوره قصص، آيه 4


ما اراده کرديم بر ضعيفان منت گذارديم‌. آنان که در زمين مورد ظلم و ستم واقع شده‌اند و آنها را پيشوايان ووارثان زمين قرار دهيم و در زمين جايگزين گردانيم‌.

در غيبت شيخ طوسي از اميرالمومنين‌ع آنان که در زمين مورد ستم واقع شده‌اند،خاندان پيامبرند که خداوند، مهدي آنها را بر مي‌انگيزاند تا آنان را عزيز داشته دشمنان را خوار و ذليل گرداند.