بازگشت

سوره نور، آيه 54


خداوند به کساني که از شما ايمان آورد و عمل شايسته انجام داده‌اند وعده داده است که آنها را در زمين‌نماينده خود گرداند چنانکه افرادي را بيش از آنها نماينده خود قرار داده بود و ديني را که برايشان پسنديده است استوار و نيرومندگرداند و ترسشان را به ايمن تبديل کرد تا مرا پرستش کنند و چيزي را شريک قرار ندهند.

در تفسير عياشي دارد؛ از امام زين العابدين‌ع مي‌فرمايد: به خدا اين عده دوستان ما اهلبيت هستند که به دست مردي از ما اهلبيت که‌مهدي اين امت است به اصلاح دنيا قيام کنند. و نيز در کتاب ينابيع المودة است از امام باقر و صادق که اين آيه در خصوص قائم و ياران اونازل گرديده‌.