بازگشت

سوره انبياء، آيه 103


نوشتيم در زبور بعد از آنکه در ذکر تورات و کتب آسماني ديگر نوشتيم که زمين را بندگان شايسته من وارث مي‌گردند.

علي بن ابراهيم قمي در تفسير خود مي‌گويد:مراد از اين بندگان شايسته قائم آل محمد و ياران او هستند.