بازگشت

سوره اسراء، آيه 83


يعني بگو حق آمد و باطل نابود شد حقاً که باطل نابود شدني است‌.

مرحوم کليني در اصول کافي از امام‌باقرع روايت مي‌کند؛ هنگامي که قائم قيام کند،دولتهاي باطل از بين مي‌رود. از اين آيه و روايت استفاده مي‌شود تا هم اکنون که دولتهاي‌باطل خودنمائي مي‌کند، حضرت ظاهر نگرديده و اين براي ادعاي مدعيان باطل کافي است‌.