بازگشت

قرآن و موضوع مهدويت


از موضوعاتي که براي بسياري ما ايجاد اشکال مي‌کند، اين است که افرادي مي‌گويند، اگر مهدوديت صحت دارد و يک مطلب به اين‌مهمي‌، چرا در قرآن مجيد، کتاب آسماني ما مسلمين از آن سخن به ميان نيامده‌، حتي يک کلمه مهدي نيز در او يافت نمي‌شود. در پاسخ‌بايد گفت‌،اگر بنا است همه چيز را قرآن مجيد بطور صريح با نام و ساير خصوصيات بيان کند، اگر حساب اين باشد،اشکال توسعه يافته و شامل ساير مسلمات اسلام نيز مي‌گردد. چون بسياري از احکام عبادي ما هست که در نزد مسلمين مسلم و هيچ ترديدي در آن نيست اماقرآن به صورت گذرا به آن اشاره کرده و زود رد شده و روايات ما آمده و توضيح مطلب را داده و بيان کرده است‌. و در خصوص ولي‌عصرعج نيز آيات زيادي بالغ بر 100 آيه در قرآن مجيد است که از زبان اهلبيت‌ع درباره آن حضرت و ظهورش تفسير شده و علامه‌مجلسي در ج 13 بحار الانوار بالغ بر بيش از 60 آيه در باب حضرت وليعصر نقل کرده‌. علاوه بر آن بعضي از علما و دانشمندان شيعه درخصوص آيات مربوطه به حضرت حجت تاليفاتي دارند که از آنها مرحوم سيد هاشم بحراني را مي‌توان نام برد که کتابي دارد بنام‌«المحجة في ما نزل في القائم الحجة‌» که آن را شيخ سليمان حنفي در کتاب ينابيع‌الموده خود نقل کرده است‌.

اکنون چند آيه مشهور که در بيشتر کتابها، چه کتب درس و چه کتب ديگر، محققين شيعه و سني در کتب خود با استفاده از روايات اهلبيت‌به تفسير آن پرداخته‌اند را نقل مي‌کنيم‌.