بازگشت

انتظار


انتظار؛ کلمه‌اي ژرف و معنايي ژرفتر.

انتظار؛ خط بطلان بر همه‌ي کفرها و نفاق‌ها و ظلمها.

انتظار؛خوني در رگ زندگي و قلبي در سينه‌ي تاريخ‌.

انتظار؛ صلابت در درون تاريکيها و سردي‌ها.

به دميدن سپيده دمان چشم داشتن و به اميد طلوع خورشيد زيستن‌، در برابر کوه مشکلات زمانه قرار گرفتن و چون کوه مقاوم بودن‌.

در تراکم هواهاي کشنده‌ي اختناقها، به وزيدن نسيمهاي حياتبخش رهايي اميد بستن و به آرزوي پديدار گشتن روزهاي طلايي ارزشهاي‌جاويد، زنده ماندن‌.