بازگشت

معاد


در امر انتظار، اصل اعتقادي بسيار مهم معاد، همواره حضور دارد. اين حضور در سه جهت نمودار است‌

جهت اول‌: اينکه آن حضرت به هنگام ظهور ستمگران را کيفر مي‌دهد و مومنان را عزيز مي‌دارد و رحمت الهي را به مومنين مي‌چشاند واين خود نمونه‌اي است از چگونگي رستاخيز

جهت دوم‌: اينکه به هنگام ظهور آن حضرت‌،گروهي از پاکان و پليدان به جهان باز مي‌گردند. به تعبير قرآن يوم لحشر من کل لامة فوجاًروزي که از هر گروهي برخي را محشور مي‌سازيم و اين خود قيامت صغرايي است و نشانه‌اي براي قيامت کبرا

جهت سوم‌: اينکه ظهور آنحضرت از اشراط ساعت است؛ يعني علائم قيامت؛ يکي از نشانه‌هاي حتمي قيام قيامت‌، ظهور آن حضرت‌است تا او نيايد و حکومت عدل را در جهان برپاي ندارد عمر جهان به سر نمي‌رسد و قيامت برپا نمي‌گردد