بازگشت

عدل


اين بعد و توجه به آن در مساله‌ي انتظار بسيار روشن است‌. انتظار مهدي اروحنافداه‌، انتظار ظهور عدل است و آن هم عدل جهاني‌. آن‌حضرت مظهر اسماي الهي است از جمله اين دو اسم مبارک يا عدل يا حکيم‌. حضرت مهدي اروحنا فداه تجسم اعلاي حق و تحقق‌والاي عدل است‌. اوست که جهان‌ِآکنده از بي عدالتي‌ها و بيدادها را آکنده از عدل و داد مي‌کند و عدل خدايي را در همه جا سرايت‌مي‌دهد. بطور کلي تداعي موضوع عدل و عدالت و جهانگير شدن آن از انتظار جز بديهيات است انتظار يعني چشم براه امامي داشتن که‌چون بيايد جهان را از عدل و داد مملو سازد