بازگشت

امامت


اعتقاد به امامت نيز در انتظار به خوبي روشن است‌. امام مهدي اروحنا فداه وصي رسول خدا و خاتم ائمه‌ي طاهرين است‌. امامان همه اورا ياد کرده‌اند آن حضرت مظهر قائم جاري امامت است و دين خدا به او قيام مي‌کند و زنده مي‌شود. او مشعل راه حيات و تکليف است‌.انتظار مشهور او بزرگترين تاکيد است بر اصل اعتقادي امامت و رهبري‌. در احاديث تاکيد بسيار شده بر شناخت امام و خط امامت‌

امام صادق‌ع مي‌فرمايد: امام خود را بشناس اگر امام را شناختي، چه ظهور زودتر اتفاق افتد يا ديرتر به تو زياني نمي‌رساند. در احاديث‌ائمه‌ع تاکيد شده بر اينکه در عصر غيبت راه امامان را بپيمائيد و از تعاليم و احکام آنان پيروي کنيد به تولاي آنان چنگ زنيد و ازدشمنان و مخالفان آنان تبري بجوئيد و کناره گيريد