بازگشت

نبوت


يک بعد انتظار، توجه به پيامبران و مکتب پيامبران و تجديد عهد با آنان است‌. منتظران چشم براه کسي هستند که در او صفات و آثارپيامبران گرد آمده و هنگامي که ظاهر گردد آن آثار در او ديده خواهد شد او از اهلبيت پيامبر و دوازدهمين وصي و جانشين او است وچون ظاهر گردد پرچم پيامبر را در دست گيرد و به سنت او عمل نمايد. نخستين اصحاب او 313 نفر خواهند بود؛ به تعداد اصحاب پيامبردر جنگ بدر. در کتاب بحارالانوار حديثي آمده که «هرکس از شما در حال انتظار ظهور حاکميت دين خدا درگذشت مانند کسي است که‌در خدمت قائم باشد و در خيمه ي او... نه بلکه مانند کسي است که در رکاب قائم بجنگد نه به خدا سوگند بلکه مانند کسي است که دررکاب پيامبرص شهيد شده باشد

اين تعاليم همه توجه دادن به اصل مهم نبوت است