بازگشت

توحيد


يکي از ابعاد مهم انتظار که پيوسته بايد مورد توجه باشد بعد توحيدي آن است‌. انتظار در ماهيت خود انسان منتظر را متوجه مبدا عالم وخداي جهان و سرچشمه‌ي همه‌ي هستها و هستي‌ها مي‌کند. انسان منتظر همواره چشم به راه فرجي است که به قدرت مطلقه‌ي الهي‌تحقق خواهد يافت‌. منتظران‌،ديده به راه حضرت مهدي اروحنافداه مي‌باشند

او کيست‌؟ او بنده‌ي خدا، خليفه‌ي خدا در زمين است که به قدرت خدا زنده است و مشغول عبادت خدا و واسطه‌ي فيض الهي است و روزي به امر خدا براي استقرار بخشيدن دين خدا ظاهر خواهد شد.

اين بعد توحيدي ِانتظار و توجه به خدا و طلب فرج از درگاه خدا از مهمترين اصول اين اعتقاد و باور است. پيغمبر اکرم‌ص مي‌فرمايد«افضل اعمال امتي انتظار الفرج من الله عزوجل‌» ارزشمندترين کردار امت من انتظار گشايشي از جانب خداوند عزوجل است