بازگشت

مقدمه


يکي از امور ضروري دين حنيف اسلام و يکي از موضوعاتي که در آيات متعددي از کتاب عزيز بدان اشاره شده و در نت شريف نيز روايات متواتري در مورد آن وارد شده است، موضوع«مهدي موعود»، عليه السلام، است و امت اسلام، با مذاهب مختلف و ديدگاههاي متفاوت، در اعتقاد به ظهور مهدي از آل محمد، صلي الله عليه و آله، در آخرالزمان، براي پر کردن زمين از عدل و داد، بعد از آنکه از ظلم و ستم آکنده شده، وحدت نظر دارند.

در هر حال اين موضوع در مجموعه اعتقادات اهل اسلام تا بدان حد از ضرورت رسيده که جز اهل لجاج و کساني که بدون دليل سخن مي گويند، کسي با آن مخالفت نکرده است.

کتابها و رساله هايي که در اثبات ظهور مهدي، عليه السلام، و اينکه او از فرزندان فاطمه، عليهاالسلام، است، نوشته شده اند بسيار فراوان و متنوع اند و نويسندگان دانشمند شيعه و اهل سنت در اين زمينه قلم زده اند.